Omnibus Statement

The following statement was released on June 1, 2020 to launch the 2020 Pride season. Just three months after the start of the COVID-19 lockdown, it sought to acknowledge the tension and uncertainty the community faced while continuing to call for solidarity within the community.

Ang PRIDE ay mananatiling isang protesta: isang pagsulong ng karapatang pantao ng mga LGBTQIA+ na Pilipino, kaakibat ng iba’t ibang komunidad na buong-tapang na nilalabanan ang pang-aabuso ng lipunan.

Sabay na pamilyar at kakaiba ang hinaharap natin ngayon: bilang komunidad, ang patuloy na diskriminasyon at karahasan laban sa mga LGBTQIA+ na Pilipino; kasabay nito, ang mga suliranin natin bilang mga mamamayang nasa gitna ng isang pandemya.

Hindi man pisikal na magkakasama-sama upang mag-martsa, maigting pa rin tayong nagkakaisa sa ating mga panawagan:

Ang panawagang kundenahin ang anumang uri ng diskriminasyon at dahas—nang maisulong ang pagbabago sa kultura at batas tungo sa mundong namumuhay ang mga LGBTQIA+ na tao nang may dignidad at tunay na kalayaan;

Ang panawagang patuloy na maging mulat at makiisa sa lahat ng mga sektor na hinahagupit ng dahas ng pasismo, pangungurakot, at kalupitan;

Ang panawagang walang-maliw na isulong ang kapakanan ng isa’t isa at pagtiyabin ang tapang ng komunidad;

At ang panawagang alalahanin na bagaman magkakalayo, tayo pa rin ay sama-sama, sa lahat ng paraang makakaya.

Ano man ang hirap na hinaharap, ano mang bigat ang papasanin, sa kabila ng takot at pangamba——alalahanin natin na kasama natin ang isa’t isa sa pagsusulong ng Laban, sa anumang paraan.

Hindi tayo magagapi. Hindi tayo pabubuwag.

SULONG! ‘WAG PATINAG!

Tuloy ang laban para sa pantay na karapatan!

PRIDE shall continue to be a protest, in the fight for LGBTQIA+ Filipinos’ human rights, hand in hand with all communities rising up together against the abuses of an oppressive society.

Our circumstances now are both familiar and unprecedented: as a community, we know too well the continued discrimination and violence against LGBTQIA+ Filipinos. This time, however, we see these abuses exacerbated by our collective struggles with Filipinos at large in a pandemic.

While we will not be able to march together in person, we remain united in our convictions and calls to action:

The call to condemn all discriminiation and violence—to clamor for cultural change and legislative action towards a world where LGBTQIA+ people live with dignity and true freedom;

The call for continued solidarity among all sectors affected by the violence of fascism, corruption and state-sponsored brutality;

The ceaseless, radical call to fight for the safety and well-being of each person and to foster the courage and strength of the community;

And the call to remember that even in distance, we stand together.

No matter the struggle we face, no matter the burden we carry, in the face of fear—let us remember that we are one with each other in this fight in every possible way.

We will not fall. We will not allow ourselves to be defeated.

ONWARDS! STAY DEFIANT!

The fight for equal rights continues!

Sulong! 'Wag Patinag!

The 2020 Annual Metro Manila Pride March and Festival


27 June Tuloy ang laban para sa pantay na karapatan! #SulongWagPatinag

41

ORGANIZATIONS

14

SOLIDARITY SPEECHES

2

KEYNOTE SPEECHES

9

DONATION DRIVES

32

PERFORMERS